Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN THE COMMERCE TEAM VOOR ONZE WEBWINKEL FOTOPRO24.nl


Artikel 1. Definities

1.1. Algemene Voorwaardendeze algemene voorwaarden.

1.2. Bestelprocedurede procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Goederen te bestellen.

1.3. Goederengoederen welke The Commerce Team op haar Website aanbiedt, welke goederen Klant kan bestellen.

1.4. KlantWederpartij (jij) in de Overeenkomst met The Commerce Team.

1.5. Overeenkomstovereenkomst tussen The Commerce Team en Klant ter zake van de koop en levering van Goederen, waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn.

1.6. Partijen Klant en The Commerce Team gezamenlijk.

1.7. The Commerce TeamDe onderneming “The Commerce Team B.V.” (wij) ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 51082357, gevestigd te Rotterdam aan de Van Nelleweg 1, bereikbaar via e-mail op info@thecommerce-team.com, welke de website namens Leverancier exploiteert.

1.8. Websitede website van The Commerce Team te vinden onder de URL http://www.thecommerce-team.com

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede online contacten en/of online (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze online (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2. Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. De op de Website aangeboden Goederen met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2. The Commerce Team garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Tikfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien The Commerce Team hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3. Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt The Commerce Team er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor The Commerce Team mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Hierbij zullen de wettelijke termijnen in acht worden genomen. 

 

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1. De prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW. Verder zijn de prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2. The Commerce Team is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3. Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan door middel van iDEAL, credit card, automatische incasso of op verzoek, aan de postbezorger (onder rembours).

 

Artikel 5. Leveringstermijnen en levering

5.1. De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

5.2. The Commerce Team zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen. Wettelijke termijnen zullen hierbij in acht genomen worden door The Commerce Team.

5.3. Zolang de voor de Goederen verschuldigde bedragen door Klant niet voldaan zijn, bijvoorbeeld omdat een credit card transactie wordt teruggedraaid door Klant, of een machtiging storneert, blijft The Commerce Team eigendom van de door haar geleverde Goederen.

 

Artikel 6. Herroeping

6.1. De Klant heeft het recht de geleverde Goederen binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar The Commerce Team, mits:a. de Goederen ordentelijk en met alle verpakkingsmaterialen in de originele  verpakking zitten en niet gebruikt zijn;b. de Goederen op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door The Commerce Team;c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat The Commerce Team het in ontvangst heeft genomen.

6.2. Als de verpakking als in artikel onder a bedoeld een zogenaamde blisterverpakking is (een verpakking waarbij Klant aan de buitenkant kan zien of het product naar de zin is van Klant), dan geldt dat deze ongeopend dient te zijn.

6.3. De Klant heeft het recht de geleverde Goederen binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar The Commerce Team, mits: a. de Goederen ordentelijk en met alle verpakkingsmaterialen in de originele  verpakking zitten en niet gebruikt zijn; b. de Goederen op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door The Commerce Team; c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat The Commerce Team het in ontvangst heeft genomen. 

 

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

7.1. Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven door The Commerce Team. Verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de privacy policy zoals gepubliceerd op de Website.

7.2. Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en SMS-berichten), wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en ALLEEN als deze toestemming door de Klant is verleend, zal The Commerce Team deze uitingen sturen.

7.3. De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door The Commerce Team aan te passen bij onjuistheden.

 

Artikel 8. Overige bepalingen

8.1. Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2. The Commerce Team is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

8.3. Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door The Commerce Team inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.